Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Συντελεστές Βαρύτητας - Υπολογισμός Μορίων - Προϋποθέσεις Εισαγωγής.


Κριτήριο επιλογής για την εισαγωγή στις σχολές είναι η συνολική βαθµολογία του υποψηφίου.
Κάθε µάθηµα βαθµολογείται από δύο βαθµολογητές σε κλίµακα 0 - 100.

Για τον υπολογισµό των µορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους, ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόµενο µάθηµα ως ακολούθως:

- για το µάθηµα των Μαθηµατικών συντελεστής 1,5
- για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
- για το α’ µάθηµα ειδικότητας συντελεστής 3,5
- για το β’ µάθηµα ειδικότητας συντελεστής 3,5
- για το ειδικό µάθηµα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2
-για το ειδικό µάθηµα Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο ο µέσος όρος µε συντελεστή 2 

Το σύνολο των µορίων που λαµβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγοµένων προκύπτειαπό το άθροισµα των γινοµένων των βαθµών των ανωτέρω µαθηµάτων µε τους αντίστοιχους συντελεστές. 

Βαθµός µαθήµατος είναι:
  • το άθροισµα του βαθµού των δύο βαθµολογητών στην κλίµακα (1 – 100) ή 
  • το άθροισµα των δύο µεγαλύτερων βαθµών σε περίπτωση αναβαθµολόγησης, αν η διαφορά βαθµολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) µονάδων.


Προκειµένου για τµήµατα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθµό στο ειδικό µάθηµα ή στα ειδικά µαθήµατα (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραµµικό Σχέδιο) στο καθένα ξεχωριστά, τουλάχιστον το µισό της βαθµολογικής κλίµακας για να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής. 

Για τον υπολογισµό του συνολικού αριθµού µορίων κάθε υποψηφίου, ο γραπτός βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή του µαθήµατος.


Για τα τµήµατα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα στο ανωτέρω σύνολο µορίων προστίθενται και τα µόρια του ειδικού µαθήµατος.       Παράδειγμα: 

Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. έχει πετύχει βαθµό : 
στα Μαθηµατικά 150,
στη Ν.  Γλώσσα 120,
στο ένα µάθηµα ειδικότητας 130,
στο άλλο µάθηµα ειδικότητας 170,
στα Αγγλικά 150,
στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 και
στο Γραµµικό Σχέδιο 135,

τα µόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:


1) Για τα τµήµατα τα οποία δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, το σύνολο των µορίων θα προκύψει ως εξής:
          α) Γραπτός βαθµός στο µάθηµα των Μαθηµατικών: 150 x συντελεστή 1,5= 225
          β) Γραπτός βαθµός στο µάθηµα της Νεοελ. Γλώσσας: 120 x 1,5= 180
          γ) Γραπτός βαθµός στο α΄ µάθηµα Ειδικότητας: 130 x 3,5= 455 
          δ) Γραπτός βαθµός στο β΄ µάθηµα Ειδικότητας: 170 x 3,5= 595

Συνολικός αριθµός µορίων: 225 + 180 + 455 + 595 = 1455 (µε άριστα τα 2000 µόρια).2) Για τα τµήµατα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα µόρια από το ειδικό µάθηµα που προκύπτουν ως εξής :
            Γραπτός βαθµός στο µάθηµα των Αγγλικών: 150 x 2 = 300

Συνολικός αριθµός µορίων: 1455 + 300 = 1755 (µε άριστα τα 2400 µόρια).


3) Για τα τµήµατα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα µόρια από το ειδικό µάθηµα που προκύπτουν ως εξής :
Ελεύθερο Σχέδιο 125
Γραµµικό Σχέδιο 135
Μέσος όρος x 2 = 130 x 2 =260

Συνολικός αριθµός µορίων: 1455 + 260 = 1715 (µε άριστα τα 2400 µόρια).