Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Θεσμικό πλαίσιο


  • Ν. 4186/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
  • Ν. 4386/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
  • ΚΥΑ 20405/373/5-5-2016 “Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας”(ΦΕΚ 1371 τ.Β’)
  • ΥΑ Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 3529 τ.Β’) 


Πιστοποίηση Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας


Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας