Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Πράσινα ΕπαγγέλματαΕπαγγέλματα Περιβάλλοντος – Πράσινα Επαγγέλματα


Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ανάπτυξη διέπεται από κανόνες που σε αρκετές περιπτώσεις πολύ λίγο λαμβάνουν υπόψη τους τις καταστροφές των ζωτικών περιοχών του πλανήτη παρότι αυτές δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Οι σοβαρές διαταραχές των στοιχείων και των συστημάτων του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα οι κλιματικές αλλαγές, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, καταδεικνύουν την παγκοσμιότητα των ανθρωπίνων παρεμβάσεων στη φύση και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αλλαγής των μοντέλων ανάπτυξης.
Σε όλες τις Διεθνείς Διασκέψεις Κυβερνήσεων και αντίστοιχων φορέων γίνεται προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων ανάπτυξης και δράσης και σχεδιάζονται προτάσεις για αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής και στα καταναλωτικά πρότυπα κυρίως των αναπτυγμένων χωρών.
Οι προτάσεις σήμερα προς τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (OHE) επικεντρώνονται στην αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος με την έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης, η οποία συνεκτιμά όλες τις παραμέτρους και βασίζεται περισσότερο στην πρόβλεψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και λιγότερο στον έλεγχο και την καταβολή τους.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα Προγράμματα Σπουδών αρκετών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας αλλά και διάφορα προγράμματα κατάρτισης για τη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Τα προαναφερθέντα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση και την απασχόληση των νέων σε Επαγγέλματα Περιβάλλοντος, γνωστά ως «Πράσινα Επαγγέλματα», τα οποία αφορούν σε διάφορους τομείς και θεματικές ενότητες του περιβάλλοντος.