Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Διαχείριση Μαθητείας

  • Μετά την οριστικοποίηση των σχολείων που θα φιλοξενήσουν τμήματα μαθητείας και τις ειδικότητες που θα έχει το κάθε σχολείο, θα πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση της τάξης μαθητείας.
  • Η τάξη μαθητείας πρέπει να ξεκινάει κάθε σχολικό έτος εντός Οκτωβρίου, με εξαίρεση το σχολικό έτος 2016 – 2017.
  • Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία τμήματος μαθητείας πρέπει ο κάθε μαθητευόμενος να συνυπογράψει σύμβαση μαθητείας (την οποία του χορηγεί η σχολική μονάδα) με την επιχείρηση που θα τον υποδεχθεί. Στη συνέχεια ο μαθητευόμενος προσκομίζει τη σύμβαση μαθητείας στη σχολική μονάδα για να θεωρηθεί από τον Διευθυντή.
  • Ο κάθε μαθητευόμενος για να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαθητείας πρέπει να έχει καταχωριστεί από την επιχείρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.
  • Το εργαστηριακό μάθημα θα διεξάγεται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) κάθε ειδικότητας που θα αποσταλεί στα σχολεία.