Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Αντιστοίχιση ελληνικών τίτλων σπουδών με ευρωπαϊκούς


Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών για τις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), κατανέμονται σε οκτώ επίπεδα: