Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας


Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου έως την
Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 14:00.Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1 ή
β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1 ή
γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1.Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφα των:
1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ και
2. πτυχίου ΕΠΑΛ
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ

B) Υπεύθυνη δήλωση


Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης
Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 έως τις 10.00 π.μ.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται κατά έτος αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας.
Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τρίτη 7 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017.
  
Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017.

Εγγραφή
Οι εγγραφές των μαθητευομένων στα ΕΠΑ.Λ. που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017. Κατά την εγγραφή οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώνουν και ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.


Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με 
την ΠΔΕ Πελοποννήσου στο τηλέφωνο 2710-230116, 
τη ΔΔΕ Αργολίδας στο τηλέφωνο 27520-99214, 
τη ΔΔΕ Κορινθίας στο τηλέφωνο 27410-77015, 
τη ΔΔΕ Λακωνίας στο τηλέφωνο 27313-63475, 
τη ΔΔΕ Μεσσηνίας στο τηλέφωνο 27213-61585, 
καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα.